The Park

Chennai, Chennai

5 Star
83 of 2,302 Rank
0-4442144000
 • Watch Video Reviews
 • Watch Video Reviews
 • Watch Video Reviews
 • Watch Video Reviews
 • Watch Video Reviews
 • The Park - Room
  Room
 • The Park - Restaurant
  Restaurant
 • The Park - Conference
  Conference
 • The Park -
 • The Park -
 • The Park -
 • The Park -
 • The Park -
 • The Park -
 • The Park -
 • The Park -
 • The Park -
 • The Park -
 • The Park -
 • The Park -
 • The Park -
 • The Park -
 • The Park -
 • The Park -
 • The Park -
 • The Park -
 • The Park -
 • The Park -
 • The Park -
 • The Park -
 • The Park -
 • The Park -
 • The Park -
 • The Park -
 • The Park -
 • The Park -
 • The Park -
 • The Park -
 • The Park -
 • The Park -
 • The Park -
 • The Park -
 • The Park -
 • The Park -
 • The Park -
 • The Park -
 • The Park -
 • The Park -
 • The Park -
 • The Park -
 • The Park -
 • The Park - Bathtub
  Bathtub Shibu panakunnel baby
 • The Park -
  Nikhil gulavani
 • The Park - Tissues
  Tissues Shibu panakunnel baby
 • The Park - Poor maintenance
  Poor maintenance Sachith chandy thomas
 • The Park -
  Sachith chandy thomas
 • The Park -
  Naveen rama
 • The Park -
  Shibu panakunnel baby
 • The Park - Tap
  Tap Shibu panakunnel baby
 • The Park -
  Sukanya Banerjee
 • The Park - Poor maintenance
  Poor maintenance Sachith chandy thomas
 • The Park -
  Sukanya Banerjee
 • The Park - Poor maintenance
  Poor maintenance Sachith chandy thomas
 • The Park - Poor maintenance
  Poor maintenance Sachith chandy thomas
 • The Park - Poor maintenance
  Poor maintenance Sachith chandy thomas
 • The Park - the room
  the room Ruchir Bhargava
 • The Park - the room
  the room Ruchir Bhargava
 • The Park - the bed
  the bed Ruchir Bhargava
 • The Park - the room
  the room Ruchir Bhargava
 • The Park -
  Shibu panakunnel baby
 • The Park -
  Naveen rama
 • The Park -
  Naveen rama
 • The Park -
  Roshni z sholapurwala
 • The Park -
  Roshni z sholapurwala
 • The Park -
  Roshni z sholapurwala
 • The Park -
  Roshni z sholapurwala
 • The Park -
  Anvesh bathula
 • The Park -
  Anvesh bathula
 • The Park -
  Anvesh bathula
 • The Park -
  Anvesh bathula
 • The Park -
  Anvesh bathula
 • The Park -
  Amith sm
 • The Park -
  Amith sm
 • The Park -
  Vilaas kumar humbre
 • The Park -
  Vilaas kumar humbre
 • The Park -
  Vilaas kumar humbre
 • The Park -
  Vilaas kumar humbre
 • The Park -
  Ashish Mishra
 • The Park -
  Ashish Mishra
 • The Park -
  Ashish Mishra
 • The Park -
  Ashish Mishra
 • The Park -
  Ashish Mishra
 • The Park -
  Ashish Mishra
 • The Park -
  Ashish Mishra
 • The Park -
  Ashish Mishra
 • The Park -
  Ashish Mishra
 • The Park -
  Ashish Mishra
 • The Park -
  Kumaran srinivasan
 • The Park -
  Kumaran srinivasan
 • The Park -
  Santiago montero
 • The Park -
  Santiago montero
 • The Park -
  Santiago montero
 • The Park -
  Chakravarthi .
 • The Park -
  Muniasamy g
 • The Park -
  Muniasamy g
 • The Park -
  Muniasamy g
 • The Park -
  Muniasamy g
 • The Park -
  Vimala packiriswamy
 • The Park -
  Vimala packiriswamy
 • The Park -
  Mohammed mashur Mahin
 • The Park -
  Mohammed mashur Mahin
 • The Park -
  Mohammed mashur Mahin
 • The Park -
  Roshni
 • The Park -
  Roshni
 • The Park -
  Roshni
 • The Park -
  Roshni
 • The Park -
  Roshni
 • The Park -
  Pratyush prasanna
 • The Park -
  Nangwanlambok nongsiej
 • The Park -
  Pugazendhi panchatcharam
 • The Park -
  Pugazendhi panchatcharam
 • The Park -
  Amrita saha
 • The Park -
  Amrita saha
 • The Park -
  Amrita saha
 • The Park -
  Shaheen
 • The Park -
  Shaheen
 • The Park -
  Arivu
 • The Park -
  Arivu
 • The Park -
  Bhushan gandhi
 • The Park -
  Bhushan gandhi
 • The Park -
  Bhushan gandhi
 • The Park -
  Ash win
 • The Park -
  Ash win
 • The Park -
  Ash win
 • The Park -
  Thanigaimalai s
 • The Park -
  Thanigaimalai s
 • The Park -
  Thanigaimalai s
 • The Park -
  Thanigaimalai s
 • The Park -
  Chetanalakshmi c
 • The Park -
  Sherin
 • The Park -
  Sherin
 • The Park -
  Sherin
 • The Park -
  Sherin
 • The Park -
  Sherin
 • The Park -
  Suresh Subramaniam
 • The Park -
  Ashwin Jayapal
 • The Park -
  Suresh Subramaniam
 • The Park -
  Ashwin Jayapal
 • The Park -
  Suresh Subramaniam
 • The Park -
  Ashwin Jayapal
 • The Park -
  Suresh Subramaniam
 • The Park -
  Ashwin Jayapal
 • The Park -
  Manindra prasad
 • The Park -
  Ashwin Jayapal
 • The Park -
  Manindra prasad
 • The Park -
  Ashwin Jayapal
 • The Park -
  Manindra prasad
 • The Park -
  Ashwin Jayapal
 • The Park -
  Manindra prasad
 • The Park -
  Ashwin Jayapal
 • The Park -
  Rohan kr
 • The Park -
  Ashwin Jayapal
 • The Park -
  Rohan kr
 • The Park -
  Ashwin Jayapal
 • The Park -
  Rohan kr
 • The Park -
  Parth shah
 • The Park -
  Nikhil
 • The Park -
  Parth shah
 • The Park -
  Suraj
 • The Park -
  Parth shah
 • The Park -
  Suraj
 • The Park -
  Parth shah
 • The Park -
  Suraj
 • The Park -
  Parth shah
 • The Park -
  Suraj
 • The Park -
  Ganesh Kumar
 • The Park -
  Suraj
 • The Park -
  Suraj
 • The Park -
  Suraj
 • The Park -
  Suraj
 • The Park -
  Suraj
 • The Park -
  Rhythm suri
 • The Park -
  Rhythm suri
 • The Park -
  Rhythm suri
 • The Park -
  Suresh Subramaniam
 • The Park -
  Narayanaswami palanisamy
 • The Park -
  Bindu chinda
 • The Park -
  George john
 • The Park -
  George john
 • The Park -
  George john
 • The Park -
  George john
 • The Park -
  George john
 • The Park -
  Harsh
 • The Park -
  Goutam Chatterjee
 • The Park -
  Goutam Chatterjee
 • The Park -
  Prashant
 • The Park -
  Prashant
 • The Park -
  Prashant
 • The Park -
  Prashant
 • The Park -
  Vilaas kumar humbre
 • The Park -
  Ashish Mishra
 • The Park -
  Suraj
 • The Park -
  Ganesh Kumar
 • The Park -
  Suraj
 • The Park -
  Nikhil gulavani
 • The Park - Tissues
  Tissues Shibu panakunnel baby
 • The Park -
  Naveen rama
 • The Park - Poor maintenance
  Poor maintenance Sachith chandy thomas
 • The Park - the room
  the room Ruchir Bhargava
 • The Park - the room
  the room Ruchir Bhargava
 • The Park - the bed
  the bed Ruchir Bhargava
 • The Park - the room
  the room Ruchir Bhargava
 • The Park -
  Naveen rama
 • The Park -
  Roshni z sholapurwala
 • The Park -
  Roshni z sholapurwala
 • The Park -
  Anvesh bathula
 • The Park -
  Anvesh bathula
 • The Park -
  Vilaas kumar humbre
 • The Park -
  Vilaas kumar humbre
 • The Park -
  Ashish Mishra
 • The Park -
  Ashish Mishra
 • The Park -
  Ashish Mishra
 • The Park -
  Santiago montero
 • The Park -
  Santiago montero
 • The Park -
  Santiago montero
 • The Park -
  Chakravarthi .
 • The Park -
  Roshni
 • The Park -
  Roshni
 • The Park -
  Amrita saha
 • The Park -
  Amrita saha
 • The Park -
  Shaheen
 • The Park -
  Shaheen
 • The Park -
  Arivu
 • The Park -
  Bhushan gandhi
 • The Park -
  Bhushan gandhi
 • The Park -
  Ash win
 • The Park -
  Ash win
 • The Park -
  Thanigaimalai s
 • The Park -
  Thanigaimalai s
 • The Park -
  Thanigaimalai s
 • The Park -
  Sherin
 • The Park -
  Sherin
 • The Park -
  Suresh Subramaniam
 • The Park -
  Suresh Subramaniam
 • The Park -
  Suresh Subramaniam
 • The Park -
  Manindra prasad
 • The Park -
  Ashwin Jayapal
 • The Park -
  Manindra prasad
 • The Park -
  Manindra prasad
 • The Park -
  Ashwin Jayapal
 • The Park -
  Rohan kr
 • The Park -
  Ashwin Jayapal
 • The Park -
  Ashwin Jayapal
 • The Park -
  Suraj
 • The Park -
  Suraj
 • The Park -
  Suraj
 • The Park -
  Suraj
 • The Park -
  Suraj
 • The Park -
  Suraj
 • The Park -
  Rhythm suri
 • The Park -
  Rhythm suri
 • The Park -
  Narayanaswami palanisamy
 • The Park -
  Bindu chinda
 • The Park -
  George john
 • The Park -
  George john
 • The Park -
  George john
 • The Park -
  George john
 • The Park -
  George john
 • The Park -
  Harsh
 • The Park -
  Goutam Chatterjee
 • The Park -
  Goutam Chatterjee
 • The Park -
  Prashant
 • The Park -
  Prashant
 • The Park -
  Prashant
 • The Park -
  Prashant
 • The Park - Bathtub
  Bathtub Shibu panakunnel baby
 • The Park - Poor maintenance
  Poor maintenance Sachith chandy thomas
 • The Park -
  Sachith chandy thomas
 • The Park -
  Shibu panakunnel baby
 • The Park - Tap
  Tap Shibu panakunnel baby
 • The Park -
  Sukanya Banerjee
 • The Park - Poor maintenance
  Poor maintenance Sachith chandy thomas
 • The Park -
  Sukanya Banerjee
 • The Park - Poor maintenance
  Poor maintenance Sachith chandy thomas
 • The Park - Poor maintenance
  Poor maintenance Sachith chandy thomas
 • The Park -
  Shibu panakunnel baby
 • The Park -
  Naveen rama
 • The Park -
  Roshni z sholapurwala
 • The Park -
  Anvesh bathula
 • The Park -
  Anvesh bathula
 • The Park -
  Anvesh bathula
 • The Park -
  Amith sm
 • The Park -
  Amith sm
 • The Park -
  Ashish Mishra
 • The Park -
  Ashish Mishra
 • The Park -
  Ashish Mishra
 • The Park -
  Ashish Mishra
 • The Park -
  Ashish Mishra
 • The Park -
  Kumaran srinivasan
 • The Park -
  Kumaran srinivasan
 • The Park -
  Muniasamy g
 • The Park -
  Muniasamy g
 • The Park -
  Muniasamy g
 • The Park -
  Muniasamy g
 • The Park -
  Vimala packiriswamy
 • The Park -
  Vimala packiriswamy
 • The Park -
  Mohammed mashur Mahin
 • The Park -
  Mohammed mashur Mahin
 • The Park -
  Mohammed mashur Mahin
 • The Park -
  Roshni
 • The Park -
  Roshni
 • The Park -
  Roshni
 • The Park -
  Pratyush prasanna
 • The Park -
  Nangwanlambok nongsiej
 • The Park -
  Pugazendhi panchatcharam
 • The Park -
  Pugazendhi panchatcharam
 • The Park -
  Amrita saha
 • The Park -
  Arivu
 • The Park -
  Bhushan gandhi
 • The Park -
  Ash win
 • The Park -
  Thanigaimalai s
 • The Park -
  Chetanalakshmi c
 • The Park -
  Sherin
 • The Park -
  Sherin
 • The Park -
  Sherin
 • The Park -
  Suresh Subramaniam
 • The Park -
  Ashwin Jayapal
 • The Park -
  Ashwin Jayapal
 • The Park -
  Ashwin Jayapal
 • The Park -
  Ashwin Jayapal
 • The Park -
  Ashwin Jayapal
 • The Park -
  Manindra prasad
 • The Park -
  Ashwin Jayapal
 • The Park -
  Rohan kr
 • The Park -
  Rohan kr
 • The Park -
  Parth shah
 • The Park -
  Nikhil
 • The Park -
  Parth shah
 • The Park -
  Parth shah
 • The Park -
  Parth shah
 • The Park -
  Parth shah
 • The Park -
  Suraj
 • The Park -
  Rhythm suri
 • The Park -
  Suresh Subramaniam
 • The Park -
  Roshni z sholapurwala
 • The Park -
  Ashish Mishra

Best rates for your stay

GO

Reviews summary (1371)

Best time to travel

Preferred with

Preferred for

More

Experience Scale

Average rating

Front Office
4.1 /5
Service
3.7 /5
Room
3.6 /5
Food & Drink
4 /5
Destination
4.2 /5
Location
4.4 /5
Appearance
4.1 /5
Activities
3.7 /5

Video Reviews (5)

Amal Manas kv

Kozhikode
13 Reviews

"The Park Chennai Anna Salai nea..."

02:04
Overall Rating
7.0 /7
 • 229

Ranjan Holla

Mangalore
13 Reviews | 13 Readers

"A nice one, but old kind of pro..."

01:04
Overall Rating
6.0 /7
 • 230

Aditya Vithaldas

Bangalore
49 Reviews | 4074 Readers

"Absolute value for money near t..."

00:48
Overall Rating
6.0 /7
 • 232

Life's a Journey

Chennai
59 Reviews

"Value for money and centrally l..."

02:12
Overall Rating
5.0 /7
 • 209

Musafir forever

 
24 Reviews

"Amazing hospitality and awesome..."

02:03
Overall Rating
6.0 /7
 • 205

Guest Reviews


Mumbai
8 Reviews | 2 Readers

Perfect location if you are visiting US Consultate

4.4/7

Stayed here for a visa interview at the US Consulate which is right across the street and if you have anything to do at the US Consulate, perfect location. Okayish experience otherwise, rooms in need of maintenance. There were loud noises of maintenance activity going around and nothing really happened even after several complaints. Service is very slow and poor The highlight of the stay was the brilliant breakfast spread. Immaculately done dosas and the works. It was more of a business trip for us since we just had to get her US visas done

Was this review useful?Yes

Be the first to vote.


98 Reviews | 735 Readers

Amazing Experience

6.4/7

I have stayed in The Park Chennai multiple times over the last few years on my business trips to Chennai. I now know the staff by names and they are on their courteous best always. It has been a wonderful experience every time I have stayed there. The Park Chennai has never disappointed me with their service. Totally recommended!

Was this review useful?Yes

Be the first to vote.


Mumbai
91 Reviews | 5576 Readers

Movie theme hotel rooms

6.4/7

The hotel is located in the city, The hotel has pool at 3rd floor (probably) small but city view from there. The lobby and reception was wonderful the staff was really cooperative in hotels The rooms looked little aged than wherever I stayed specially in Park other hotels, you will definitely find hot water kettle for your tea and tea bags too, also has iron board required as your bag crushes the crease while dumping in cargo Surprisingly there was no faucet in my washroom need to think about it travellers Alright lets talk about TV its helps you to understand initially Tamil, as it is starts with it and but good, The Breakfast spread was really nice and what like is authentic cuisine of south which was wonderful experience, it starts by 7:30 am in morning actually I can't forget the welcome drink and nuts are reception good gesture people, liked it All in all I will say it was pretty good experience but make sure I would like have faucet in washroom, rest you rock guys as always.

Was this review useful?Yes

Be the first to vote.


Mumbai
197 Reviews | 19190 Readers

Good hotel and hospitality in Chennai

5.0/7

Visited hotel on business trip, good location, market, famous Marina beach nearby. Check in was easy and smooth. Nice spacious rooms even the deluxe one, Amenities in the room is also attractive and make living comfortable, bathrooms are well stocked with amenities. It has standard gym, good small swimming pool on roof top with city view. Good housekeeping services, fresh flower placed in the room in the mornings, along with newspaper and sufficient drinking water makes the stay comfortable. WiFi network is average. Pin drop silence with zero decibel noise, which is rare in most hotels. They have an additional bar and a club in the hotel premises both of which are also favorites amongst locals - and are full over the weekends.

Was this review useful?Yes

Be the first to vote.


Mumbai
8 Reviews | 3 Readers

Excellent Location - Walking distance to US Consulate

5.1/7

If you need to visit the US Consulate, this is the perfect location. I stayed here as I needed to visit the consulate for a visa interview, the consulate is a 2 minute walk from the hotel. The hotel had sent a car to pick us up at the airport and it took about 40 minutes to reach from the airport. The check-in and check-out experience was quick and the staff was courteous. The service is good but the property appear dated and is due for a renovation, especially the bathroom fittings. The breakfast spread was very good, especially the dosa live counter. Absolutely delicious food. We ordered room service for dinner and it was slow and average.

Was this review useful?Yes

Be the first to vote.


Bangalore
54 Reviews | 3992 Readers

Just park your self

7.0/7

I had stayed here for a night during my travel to Chennai. This hotel is easily to find and easily accessible even by public transport. Very smiling faces in the front office, even though they are not quick there rooms and room service and amenities makes up for it. Room and bathroom was clean and good toiletries were provided. They have an in house gym and pool which are in good condition they had offered complementary breakfast with good spread. Overall this property offers nice and luxurious stay.

Was this review useful?Yes

Be the first to vote.


Chennai
74 Reviews | 179 Readers

I had a great stay at The Park

6.1/7

The Park as we all know is spread across the whole of India and has been a great hotel in terms of hospiatality. The location is in the heart of Chennai and everything is just a 5-10 min drive. To begin with the check in ,. I arrived like 3hrs before my check in time and the lobby was crowded for the check in. But it was a hassle free process and was given an early check in. Now for the rooms. It was spacious and perfect. The linens and the bed were too cozy except that the TV was too small for a luxury property like this. The bathroom was well kept and had a bathtub which was an addon for my evening. The mini was stocked with beverages but could add in more snacks to it. They also have a variety of in-room dining options from a la chart to combos and taste's as good as they mention it. The property has a rooftop swimming pool with a bar too. Nice place to sip some margarittas on the top and relax looking at the beautiful skies. The have an all day dining restaurant called the '601' preferably good for the buffet. Not very expensive but a lotta varieties and if you would like to spend some quiet time at a lounge with ambient music they have the Leather Bar or if you're in the mood to party, head to Pacha for a great evening. Overall ,. I had a great stay at The Park. The staff were very courteous. Definitely, recommended.

Was this review useful?Yes

Be the first to vote.


Mumbai
197 Reviews | 19190 Readers

Great Stay at the Park

5.5/7

Best hospitality experience. Very well connected to city. People were too good starting from security to reception, very cool, helpful. The room is clean and tidy, Proper hygiene is maintained. All the requests are attended without delay. The restaurant foods are just amazing and excellent service. Pool is Good. Hotels cab are cheap and we can experience all luxuries cars.

Was this review useful?Yes

Be the first to vote.


2 Reviews

All good

6.3/7

My trip was to Chennai in the month of October 2016. It was my Holiday visit with friends. I have booked the hotel through online. The destination is excellent. I like the nightclub over the destination. It is very prime location. The car or auto is the best way to reach the hotel. The infrastructure was very good. The reception staff was very friendly and the service was fast. The room was very clean and the facilities were comfortable. The food was excellent. I liked the taste and quality. There were some activities we used the gym. Overall fab stay.

Was this review useful?Yes

Be the first to vote.


4 Reviews | 7 Readers

Happy to stay

6.0/7

I Visited Chennai. This was my official trip. I stayed in the park. I went there in the month of January 2017 along with my colleagues. I booked this hotel through online. I am basically from Hyderabad. The Destination of the hotel was good. The location of the hotel was very nice. It was in the city. It was nearby the airport. Pickup and drop facility was available. But we didn't take that. The appearance of the hotel was very good. The Reception was Polite to receive us. They gave good response and cooperative with us. The Room was superb. It was tidy and spacious. It was comfortable for us. The washroom was okay but we need some improvements. The food was nice. I had Complimentary breakfast. It was tasty. The services were well. Overall this hotel was very comfortable for us.

Was this review useful?Yes

Be the first to vote.

Overview

The Park is ranked #83 among the 2302 hotels in Chennai with an average rating of 5.6 out of 7. It is one of the 28, 5-star in Chennai. It is part of the "The Park Hotels" chain of hotels in India. On HolidayIQ, it has a total of 193 photos, 1371 text reviews and 5 video reviews. it is rated top for its Location, Destination and Appearance. It was also named winner of the Better Holiday Awards in 2017 under Great Location.

The online booking price of the hotel ranges between Rs 4,800 to Rs 7,300 per night. The hotel offer 214 rooms to check availability or to avail complimentary breakfast, we recommend contacting the hotel to check if the final tariff includes it.

The ambience and the location of the hotel makes it a suitable option for variety of travellers. Single (48%) and Couple (23%) are the most common type of travellers that like to stay here. 56% of guests enjoy the hotel's natural surroundings, whereas 21% have rated the ambience as relaxed.

Although the hotel is a suitable stay option throughout the year for travellers, book your accommodation in the months of Oct, Nov and Dec for the best experience.

The Park is located at Annasalai which is approximately 3 Kms from Chennai Egmore railway station . Due to the close proximity, it is considered as one of the best stay option. Kuttu Kalai Kudam (1 Km), Sri Guru Nanak Satsangh Sabha (1 Km), St George Cathedral Church (1 Km), Semmozhi Poonga (1 Km) and Sree Varasidhi Vinayagar Temple (1 Km) are some of the popular sightseeing attractions located near the hotel.

The hotel ensures you are well taken care of during your stay. By providing free wifi access, the hotel makes sure you are always connected to the internet. It has a lovely outdoor swimming pool where you can take a quick dip or just relax your muscles after a long day of sightseeing.

Other amenities include Laundry Services, Doctor On Call, Restaurant, Room Service and AC. For checkin and checkout time, we suggest contacting the hotel.

If you are in need for airport transfers or require a car for sightseeing around the city or you have to do an early check-in, then we recommend contacting the hotel directly and requesting for these additional services. All of the available amenities ensure your stay is enjoyable and free from any hassles.

Featured in the HolidayIQ Blog

How Many Of These 10 Offbeat Luxury Hotels Have You Been To?

HolidayIQ Traveller Rahul from Mumbai shares, "This property location is excellent, this hotel was really good, hotel staff is good and responsible. Good breakfast menu, flooring and definitely a shower room near swimming pool are good. Nice f Read More


5 Routes in South India You Bikers Ought to Take

HolidayIQ Reviewer Debopam Roy says, “The roads are nice. In fact, some flyovers are too good. You get good food also here. So, after a nice bike ride its good to look forward Read More

Are you the business owner of The Park, Chennai ?

You can respond to reviews, manage your listing, add photos, and get more reviews by partnering with HolidayIQ!

Hurry up and claim your property now!

Manage your listing > Get more reviews for your property >

Are you a travel agent?

Become a part of our growing Travel Partner Platform. You can get high quality Chennai travel leads and help our travellers book Chennai holiday packages. Join now!

;
Finding the best deal for you